Recep Ayının Fazileti

 

Recep Ayı, yüce Allah’a kulluk ve ibadet aydır. Bu ay daha fazla ve daha iyi ibadet etmek için çok güzel bir fırsattır. Bu ay çok faziletli bir aydır. İnsan, bu ayın manevi atmosferinden yararlanarak Allah’a yakınlaşmak için bu ayın benzersiz fırsatlarından yararlanabilir. Recep Ayı tövbe ve Allah’a dönüş ayıdır. Allah’a yalvarış, yakarış, zikir ve dua ayıdır. İnşallah bu aydan gereği kadar yararlanmak ümidiyle.

Resul-i Ekrem (s.a.v.) buyurmuştur: “Recep Ayındaki ilk cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler ‘Ragâib Gecesi’ derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kâbe ve etrafına toplanırlar. Allah-u Teâlâ onlara hitap ederek şöyle buyurur: ‘Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi benden dileyin.’ Onlar da şöyle arz ederler: ‘Ey Rabbimiz, bizim isteğimiz Recep Ayının oruçlularını bağışlamandır.’ Allah Tebâreke ve Teâlâ da ‘Kabul ettim’ diye cevap verir.

Bir hadis-i şerifte şöyle zikredilmiştir: “Kim Recep Ayında yetmiş defa sabahleyin, yetmiş defa da akşamleyin ‘Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.’ diyerek Allah’tan mağfiret diler, yetmişinci defanın ardından ellerini kaldırarak ‘Allah’ım bağışla beni ve tövbemi kabul eyle.’ diye yalvarır, Recep Ayında ölürse, Allah’ın hoşnutluğunu kazanarak ölür ve Recep Ayının bereketiyle cehennem ateşine müptela olmaz.”

Selman-ı  Farisi’den gelen rivayete göre, şöyle demiştir: -Resulullah (s.a.v) efendimizin şöyle buyurduğunu duydum: “Bir kimse, Recep Ayında bir sadaka verir ise, bin altın sadaka vermiş gibi sayılır. Allah-u Teâlâ, onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar; bin misli derecesini yükseltir, bin kötülüğü siler.”

 Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur: “Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini, Allah cehennem ateşini haram kılar.”

Kutsi bir hadiste şöyle geçer: “Recep Ayını kendimle kullarım arasında bir ip olarak kılmışımdır. Her kim o ipe sarılırsa bana ulaşabilir.”

Kutsi bir hadiste yine şöyle geçer: “Recep Ayı benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Rahmette kendi rahmetimdir. Her kim bu ayda beni isterse ve benden dua talep ederse onun duasına icabet ederim. “

(Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

(Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.) [Deylemi]

RECEP AYINDA OKUNACAK TESBİHLER:

Resulullah’ın (sav.) Recep ayında okuduğu dua 
Resulullah (asm) Recep ayına girdiği zaman şu duayı okudukları rivayet edilmektedir:

“Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Müslim)

Recep ayında Allah’ı (cc) tesbih etmenin sevabını, hiçbir vasfedici tarif edemez

“ Her kim Recep’in ilk 10’unun her günü 100 kere:

“ Hay ve Kayyum (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.”
İkinci 10’un her günü 100 kere:

“ Ehad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.”
Üçüncü 10’un her günü 100 kere:

“Rauf (yarattıklarını çokça esirgeyen) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez.”( Nüzhetül-Mecalis)

Recep ayında oruç tutmaya gücü yetmeyen kişi için Resulullah’ın (asm) tavsiye ettiği dua

“ Resulullah’a (asm) “Recep’in orucundan aciz kalanın ne yapacağı.” soruldu. Resulullah (asm) :
-“Her gün bir pide sadaka versin.” buyurdu. Onu da bulamazsa, ne yapabileceği sorulunca, o zaman:

“ Kendisinden başkasını tesbih (etmek) caiz olmayan Zat’ı (cc) tesbih ederim. Ululuk, kendisine ait olan ve kendisi ona layık olan Zat’ı (cc) tenzih ederim.” der, buyurdu. (Nüzhetül-Mecalis)

Recep ayında istiğfar eden kişinin bedeni, cehenneme haram kılınır

“Recep’in ilk gecesi olduğunda Allah (cc) bir meleğe:
“Dikkat edin! Gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allah’tan (cc) af isteyenlere (çokça istiğfar edenlere) müjdeler olsun.” diye seslenmesini emreder.” (Nüzhetül-Mecalis)
“ Recep ayında istiğfarı çok yapın. Zira onu her bir saatinde, Allah’ın (cc) cehennemden azatlıları vardır.” (Nüzhetül-Mecalis)
“ Her kim Recep ayında sabah-akşam 70 kere istiğfarda bulunursa, şüphesiz ki Allah (cc) onun bedenini cehenneme haram kılar.” (Nüzhetül-Mecalis)
“Her kim Recep ayında bir kere ihlas suresini okusa, Allah (cc) onun 50 senelik günahını bağışlar.” (İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi)
İstiğfar çeşitleri çok olup, bunların içinde dile en kolay olanı:

“Yüce Allah’tan (cc) istiğfar ederim.” zikridir.

Recep ayında ihlâs suresi okumanın fazileti

Rivayet edildi ki:
“Beytül-Makdis’de bir kadın Recep ayında her gün ihlâs suresini 12.000 defa okurdu. Ayrıca bu kadın yine Recep ayında kaba yünden dokunmuş elbise giyerdi. Kadın hastalandı. Oğluna vefat ederse, giyindiği yün elbise ile kendisini defnetmelerini vasiyet etti. Kadın vefat edince, oğlu kendisini daha değerli bir kumaş ile kefenledi. Geceleyin annesini rüyasında gördü. Annesi kendisine:
-Ben senden razı değilim, çünkü vasiyetimi yerine getirmedin!” dedi.
Kadının oğlu korku içinde uykudan uyandı ve yün elbisesini aldı, onunla defnetmek için kabrini açtı. Fakat annesini kabir içinde bulamadı ve şaşırıp kaldı. Bu esnada şöyle bir ses işitti:
-Recep ayında bize ibadet edeni tek başına ve yalnız bırakmayacağımızı sen bilmiyor musun?” (İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi)

Recep ayında kılınacak namaz

Receb-i Şerif’in ilk gecesi namazı
Receb’in ilk gecesi namazı Enes’ten (ra) rivayet olunan bir hadis-i şerifte, Resulullah (asm) ashabına hitaben:
“Her kim Recep’in ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir İhlâs ile 20 rekât kılar ve onlar arasında 10 selam verirse (yani iki iki kılarsa) onun sevabını ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Ruhu’l Emin olan Cibril onu bana bildirdi.” buyurdu. Biz:
“Allah-ü Teâlâ ve Resulü bilir.” deyince, Resulullah (asm):
“Allah-ü Teâlâ, onu, canı, malı, ailesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer.” buyurdu. (Suyuti, El-Le’alî)
Receb-i Şerif’in ilk, orta ve son 10 günü içerisinde kılınabilecek namaz

Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

 

Bu namaz, MÜ’MİN İLE MÜNAFIĞI ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, HİDAYETE ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

 

KILINIŞ ŞEKLİ : Hâcet namazına şu niyetle başlanır:

“Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”

 

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı şerif, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

 

` İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

 

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

 

okunup duâ edilir.

 

` İkinci on gün içinde, yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa

 

“İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ”

 

okunup duâ edilir.

 

` Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere

 

“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb”

 

okuyup duâ edilir.

 

Not; Namazlar ikişer rekat olarak kılınır.

Receb’in ilk 10 günü 10 rekat, ikinci 10 günü 10 rekat ve son 10 günü 10 rekat olarak kılınır.

kaynak; Abdulkadir-i Geylani el-Gunye,

 

 

 

Yorumlar

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>