Kronolojisi

Abdullah oğlu Muhammed (s.a.s.)’in doğumu. (12 Rebi’u’l-evvel, 20 Nisan 571)
* Dört yaşına kadar süt annesi Halime ile öz annesi Amine arasında gidip gelmesi.
* Göğüs yarma olayının gerçekleşmesi.M. 575-576
* İki yıl annesiyle birlikte kalması.
* Annesiyle birlikte Yesrib (Medine)’deki dayılarının yanına gitmesi.
* Yesrib (Medine) dönüşünde annesinin Ebvâ’da otuz yaşındayken vefat etmesi ve oraya defin edilmesi. Hz. Muhammed s.a.s. o zaman altı yaşındaydı. (M. 576)

M. 577-578
* İki yıl dedesi Abdulmuttalib’in himayesinde kalması.
Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sekiz yaşında olduğu sırada dedesi Abdulmuttalib’in ölmesi. (M. 578)

M. 578-592
* Amcası Ebu Talib’in himayesine girmesi.
* 10-12 yaşlarında olduğu yıllarda Mekke kırlarında çobanlık yapması.
* 12 yaşına geldiğinde, yaz döneminde amcasıyla birlikte ticaret için Şam’a gitmesi. (M. 583)
Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yirmi yaşında olduğu sırada Kureyş’le Kaysi Aylan kabileleri arasında Ficar savaşının ortaya çıkması.
* Yine 20 yaşında olduğu sırada, mazlumlara yardım amacıyla hılfu’l-fudul anlaşmasının gerçekleştirilmesi.

M. 595
* 25 yaşındayken Huveylid’in kızı Hatice’nin ticaret mallarıyla Şam’a gitmesi.
* Aynı yıl, Hz. Hatice (r.anha)’yla evlenmesi.

M. 606
* 35 yaşında olduğu sırada, yıkılmak üzere olan Ka’be’nin onarılması. Bu onarım sırasında Haceru’l-Esved Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından yerine yerleştirilmiştir.

M. 610-613
* Hira mağarasında ibadete çekilmesi.
* 40 yaşında olduğu sırada kendisine vahiy gelmesi ve peygamberlikle görevlendirilmesi. (M. 610, Ramazan ayı)
* Üç yıl süreyle dine davetin gizli tutulması.

M. 613-616
* Açıktan davetin başlaması. (M. 613)
* Müslümanlar üzerinde şiddet ve baskının başlaması.
* İlk Müslümanların büyük bir kısmının Habeşistan’a hicret etmesi. (I.Habeşistan hicreti) (M. 615)
* Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.)’in Müslüman olması. (M. 616)

M. 617
* Müslümanların ikinci kez Habeşistan’a hicret etmeleri.
* Müslümanların ekonomik ablukaya alınması için bir belge yazılması, bu belgenin Ka’be’nin duvarına asılması ve yürürlüğe konması. Bu abluka M. 617′de başlamış ve üç yıl sürmüştür.

M. 619
* Ekonomik ablukanın kaldırılması.
* Ebu Tâlib’in ölümü.
* Hz. Hatice (r. anha)’nın vefatı. (Bu iki ölüm olayının gerçekleştiği M. 619 yılı hüzün yılı olarak adlandırılmıştır.)
* Hac döneminde Yesrib (Medine)’deki Hazrec kabilesine mensup altı kişilik bir
hac kafilesinin Müslüman olması.

M. 620
* Resulüllah (s.a.s.)’ın davet için Mekke yakınındaki Taif’e gidip dönmesi. Taif halkı Resulüllah (s.a.s.)’ın davetine ilgi göstermemiş ve onu çocuklarına taşlatmışlardır.
* Yesrib’deki Evs ve Hazrec kabilelerinden 12 kişinin Müslüman olması.
* Birinci Akabe bey’atı.

M. 621
* İsrâ ve Mirac mucizesinin gerçekleşmesi ve Mirac esnasında beş vakit namazın farz kılınması.
* İkinci Akabe bey’atı. Bu bey’atte Evs ve Hazrec kabilelerinden 73 erkek ve 2 hanım bulunmuştur.
* Müslümanların çoğunluğunun Medine’ye hicret etmesi.

H. 1 M. 622
* Resulüllah (s.a.s.)’ın Medine’ye hicreti.
* İlk Cuma namazının kılınması.
* Mescidi Nebevi’nin inşası.
* Ezanın uygulamaya konması.
* Mekke’den gelen Müslümanlarla (muhacirlerle) Medineli Müslümanların (ensârın) birbirleriyle kardeşleştirilmesi.

H. 2 M. 623-624
* Fakirlerin barındırılması için Mescidi Nebevi’nin önüne suffe (teras) yapılması.
* Kureyş kervanına askeri taarruz.
* Müşriklerin Medine otlaklarına saldırarak bazı hayvanları gasbetmelerine karşı gerçekleştirilen Safevân gazvesi.

M. 624
* Kıblenin Kudüs’teki Mescidi Aksa tarafından Ka’be tarafına çevrilmesi.
* Ramazan orucunun farz kılınması.
* İslâm’da ilk savaş olan Büyük Bedir savaşı. (Bu savaşta Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdir.)
* Zekâtın farz kılınması ve fitrenin emredilmesi.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın kızı Hz. Fatıma (r.a.)’nın Hz. Ali (r.a.)’yle evlenmesi.
* İlk Kurban bayramı namazının kılınması.

H. 3 M. 624-625
* Müşriklerin Medine’ye saldıracaklarına dair bir haber alınması üzerine gerçekleştirilen Gatafan gazvesi. Bu gazve Resulüllah (s.a.s.)’ın Uhud’dan önce kumanda ettiği en büyük gazvedir.
* Kureyş’le karşı karşıya gelmek üzere gerçekleştirilen Bahran gazvesi. Bu, aynı zamanda büyük bir savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.
* Karde seriyyesi. Bu seriyye Müslümanların Uhud’dan önce gerçekleştirdikleri en büyük savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.
* Hz. Osman (r.a.)’ın Peygamberimizin kızı Ümmü Külsüm (r.anhâ)’yla evlenmesi.
* Hz. Hasan (r.a.)’ın dünyaya gelmesi.

M. 625
* Resulüllah (s.a.s.)’ın Hz. Ömer (r.a.)’in kızı Hafsa (r.anhâ)’yla evlenmesi.
* Uhud savaşı. Bu savaşta Müslümanlardan Hz. Hamza (r.a.)’nın da içinde olduğu yetmiş kişi şehid olmuştur.
* Uhud savaşının yaralarının sarılması ve Müslümanlara moral kazandırılması amacına yönelik Hamrau’l-Esed seferi.

H. 4 M. 625-626
* Arap kabilelerine davet için gönderilen on Müslümanın şehid edildiği er-Reci faciası.
* Bazı Arap kabilelerinin isteği üzerine, dini öğretmek üzere gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edildiği Bi’ru Maune faciası. Resulüllah (s.a.s.) bu olaydan sonra bir ay süreyle, söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılması için sabah namazlarında kunut duası okudu.

M. 626
* Müslümanlarla aralarındaki anlaşmaya uymayarak Resulüllah (s.a.s.)’ı öldürmek için tuzak kuran Beni Nadir yahudilerinin sürgün edilmesi.
* İçki ve kumarın haram kılınması.
* Zâtu’r-Rikâ gazvesi. Korku (havf) namazı bu gazvede teşri edilmiş ve ilk olarak bu gazvede kılınmıştır.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın hanımlarından Hz. Zeyneb bintu Huzeyme (r.anhâ)’nın vefatı. Resulüllah (s.a.s.)’ın hanımlarından sadece Hz. Hatice ve Hz. Zeyneb onun sağlığında vefat etmiştir
* Hz. Hüseyin (r.a.)’in dünyaya gelmesi.

H. 5 M. 626-627
* Suriye civarında toplanan eşkiya çetelerinin dağıtılması amacıyla gerçekleştirilen Dumetu’l-Cendel gazvesi.
* Medine’ye saldırmaya hazırlanan Mustalik oğullarının susturulması amacına yönelik Beni Mustalik gazvesinin gerçekleştirilmesi. Bu gazveden dönülürken Hz. Aişe (r.anhâ)’ya iftira atılmıştır (İfk olayı).

M. 627
* Haccın farz kılınması.
* Hendek savaşı. Bu savaşta müşrikler Medine’yi kuşatmış, onlara karşı bir savunma tedbiri olarak şehrin etrafına hendek kazılmış, müşrikler de kuşatmayı günlerce sürdürmelerine rağmen umduklarını elde edememiş ve geri dönmek zorunda kalmışlardır.
* Hendek savaşında ihanet eden Kurayza oğulları yahudilerinin büyük erkeklerinin öldürüldüğü, kadınlarının ve çocuklarının da esir edildiği Beni Kurayza gazvesi.

H. 6 M.627-628
* Bi’ru Maune’de Müslüman davetçileri pusuya düşürerek öldüren Lihyan oğullarının cezalandırıldığı Beni Lihyan gazvesi.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın develerinin yağmalanması ve çobanının şehid edilmesi olayı ve buna karşılık bazı bölgelere seriyyeler gönderilmesi.
* İslâm’a davet için bazı devlet başkanlarına elçiler ve mektuplar gönderilmesi.

M. 628
* Resulüllah (s.a.s.)’ın kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıkması.
* Rıdvan bey’atı. Bu olayda Müslümanlar, Hudeybiye’deki yeşil bir semure ağacının altında ya Mekke fethedilinceye ya da Allah yolunda şehid edilinceye kadar cihad etmek üzere Resulüllah (s.a.s.)’a bey’at etmişlerdir.
* Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında, görünüşte Müslümanların aleyhine sanılan ancak onlara büyük fetihlerin kapılarını açan Hudeybiye anlaşmasının imzalanması.

H.7 M.628-629
* Yine bazı devlet başkanlarına İslâm’a davet mektupları ve elçiler gönderilmesi.
* Medine’ye saldırıda bulunmaya hazırlanan Hayber yahudilerinin bunu yapmalarına fırsatvermemek için gerçekleştirilen Hayber gazvesi ve Hayber’in fethi. Bu fetihten sonra yahudiler Hayber dışına sürgün edilmişlerdir.
* Daha önce Habeşistan’a hicret etmiş Müslümanlardan orada kalanların Medine’ye dönmeleri.
* Medine’ye saldırıya hazırlanan Vadi’l-Kurra, Fedek ve Teymâ yahudilerine karşı gerçekleştirilen Vâdi’l-Kurrâ gazvesi.

M. 629
* Umre ziyareti.

H. 8 M.629-630
* Amr ibnu’l-As ve Hâlid ibnu’l-Velid’in Müslüman olması.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın elçisini öldüren rumlara karşı gerçekleştirilen Mute seferi.

M. 630
* Mekke’nin fethi.
* Müslümanlara saldırmak üzere toplanan Hemazin kabilelerine ve onlara yardım eden Sakif kabilesine karşı gerçekleştirilen Huneyn gazvesi.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın Ci’rane’den ihrama girerek umre yapması.

H. 9 M. 630-631
* Resulüllah (s.a.s.)’ın Müslüman bölgelerine valiler ve zekât tahsil memurları göndermesi.
* Tebük gazvesi. Bu, Bizans devletine Suriye topraklarında verilen bir derstir.
* Tebük seferine katılmak istemeyen münâfıkların Mescidi Dırar olarak bilinen bir mescid yapmaları ve orada toplanmaları. Bu mescid daha sonra Resulüllah (s.a.s.) tarafından yıktırılmıştır.
* Sulh ve sükun dönemi. Bu dönemde çeşitli kabilelerden Medine’ye hey’etler gelerek Müslüman olduklarını bildirmiş, mukabilinde bu kabilelere davetçiler ve öğreticiler gönderilmiştir. Bu gelişmelerin yaşandığı yıl Senetu’l-Vufud
(Hey’etler Yılı) olarak adlandırılmıştır.

M. 631
* Müslümanların, Hz. Ebu Bekir (r.a.)’in emirliğinde (yönetiminde) hacc yapmaları.
* İslâm’ın bütün Arap Yarımadası’na yayılması.

H. 10 M. 631-632
* İslâm’ın yayıldığı yeni bölgelere de valiler ve zekât tahsil memurları gönderilmesi.
* Veda haccı. Bu, Resulüllah (s.a.s.)’ın ilk ve son haccıdır. Bu hacda yaklaşık yüz bin kişiye hitaben Veda hutbesini okumuştur.

H. 11 M. 632
* Beni Nahle heyetinin gelmesi. Bu, Resulüllah (s.a.s.)’ın sağlığında Müslüman olduklarını bildirmek üzere gelen son heyettir.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın ani bir şekilde Baki kabristanını ziyaret etmesi, orada medfun olan Müslümanları selâmlaması ve şehitler için dua etmesi.
* Usâme ibnu Zeyd (r.a.) komutasında bir ordunun Filistin’e gönderilmesi.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın hastalanması ve ardından, H. 13 Rebi’u’l-evvel 11, M. 8 Haziran 632 tarihinde Pazartesi günü vefat ederek Makâmı Mahmud’a yükselmesi